Regulamin sklepu internetowego IBG

WARUNKI OGÓLNE

§ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Sklep internetowy funkcjonujący w serwisie www.ibg.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Sklep prowadzi sprzedaż suplementów diety, kosmetyków, artykułów spożywczych, urządzeń zdrowotnych, preparatów probiotycznych, środków czystości, kart upominkowych książek oraz pośredniczy w wykonywaniu analizy pierwiastkowej włosów. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie posiadają wymagane atesty i są dopuszczone do obrotu w Polsce.

 

§ 2. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;
 2. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Oferta prezentowana na stronach Sklepu nie jest stanem magazynowym firmy. Dokładamy wszelkich starań, by prezentowane na stronach Sklepu produkty były dostępne, a ich ceny aktualne ;
 3. Koszty przesyłki - koszty zapakowania i dostawy, które doliczane są do sumy Cen zamawianych Towarów. Koszty widoczne są w procesie dokonywania zakupu i są ponoszone przez Klienta/Konsumenta, chyba, że zostały ustalone inne uzgodnienia. Koszty przesyłki za granicę Polski ustalane są indywidualnie.
 4. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;
 5. Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.
 6. Kod rabatowy - kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę;
 7. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;
 9. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
 10. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
 11. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą (tj. towarów lub usług, które nie są Towarami lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);
 12. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach – zasadach opisanych przy produkcie objętym promocją, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
 13. Umowa o Świadczenie Usług - dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 14. Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://www.ibg.pl
 15. Sprzedawca - sklep prowadzony jest przez firmę Internet Bussines Group Jacek Głębocki z siedzibą w Łodzi, pod adresem ul. Łanowa 20b /61, 91-103 Łódź, posiadającą nr NIP: 947 127 85 67 oraz nr REGON: 473069732 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 16. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
 17. Treść - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
 18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;
 19. Wymagania techniczne - w celu korzystania ze Sklepu niezbędnymi są: posiadanie dostępu do Internetu, posiadanie adresu e-mail, dowolna przeglądarka internetowa (z wyłączeniem Internet Explorer w wersji starszej niż 7.0),• akceptacja plików „cookies”.§ 3. CENY, PROMOCJE I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona..
 3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę oraz w zależności od warunków Promocji także koszty dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków Promocji.
 4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.
 5. Koszty przesyłki naliczane są w trakcie realizacji zamówienia. W koszyku widoczne jest podsumowanie wszystkich kosztów przesyłki ponoszonych przez zamawiającego. Koszty wysyłki można sprawdzić pod adresem: https://www.ibg.pl/content/13-platnosci-i-dostawy
 6. Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu zapłaty ( pobranie, przelew zwykły, przelew za pośrednictwem Przelewy24 ). Przelew za pośrednictwem Przelewy24 obarczony jest naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 1,9 % wartości zamówienia.ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
  1. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);
  2. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  3. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
  4. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 11 (Usługa Newslettera).
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:
  1. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  2. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
  3. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
  4. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
  5. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.
 3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.
 4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
 5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.
 9. Klient zobowiązany jest również do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  2. niepodejmowania działań takich jak:
   - rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   - podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
   - modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
   - nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.§ 5. USŁUGA NEWSLETTERA

 1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczanej przez Sklep Usługi Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:
  1. udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera lub;
  2. zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u w procesie rejestracji Konta Klienta lub,
  3. zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach zmian ustawień Konta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.
 3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:
  1. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub
  2. zgłoszenie takiego żądania do Biura Obsługi Klienta sklepu, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter lub
  3. zmianę ustawień (odznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.

 

§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 4 ust. 8 i 9 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.§ 7. REKLAMACJE USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 8. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY - PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga posiadania przez Klienta Konta, aby posiadał dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Sklep.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
  a. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
  b. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
  c. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
  d. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;
  e. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
  f. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Składam zamówienie” z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
  g. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Składam zamówienie” z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty” oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
  h. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  i. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;
  j. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie określonym w lit. i. powyżej w sytuacji wyboru rodzaju płatności, o którym mowa w §9 ust. 1 lit. a Regulaminu pod warunkiem zawieszającym dokonania płatności w terminie określonym w §9 ust. 3 Regulaminu (5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówieniowego oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie faktury w Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.
 5. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu „W realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Twoje zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (telefonicznie / w drodze wiadomości e-mail). Uprawnienie Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §13 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania / zmiany Zamówienia.
 6. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §12 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.
 7. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronach Sklepu. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga wskazania:
  • jakie produkty są zamawiane,
  • adres, na jaki ma być dostarczone zamówienie oraz dane kontaktowe (adres e-mail / telefon),
  • sposób dostawy (firma kurierska / Poczta Polska / odbiór osobisty),
  • sposób płatności (przedpłata / płatność przy odbiorze).
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma IBG zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych.
 9. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni pod warunkiem, iż zamówiony produkt znajduje się w magazynie. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są pierwszego dnia roboczego.
  W przypadku braku produktu w magazynie, zostanie on wysłany do zamawiającego natychmiast po nadejściu do magazynu. W sytuacji wyjątkowej, kiedy przewidywany termin dostawy produktu do magazynu przekracza 7 dni, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o tym, w jakim terminie produkt zostanie mu dostarczony.
 10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Dokładamy wszelkich starań, aby zawartość każdej wysłanej paczki została właściwie zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu.
 11. Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem al.1 Maja 77 lok. 1 w Łodzi po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji, iż zamówione Towary są możliwe do odbioru. Prosimy o ustalanie daty i godziny odbioru telefonicznie lub e-mailowo.§9. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonać:
  1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego (przelew zwykły na konto bankowe Sklepu - bez dopłat, lub przelew za pomocą serwisu Przelewy24 - za dopłata 1,9 %);
  2. przy odbiorze (płatność za pobraniem).
 2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w Sklepie w zakładce www.ibg.pl/platnosci-i-dostawy.
 3. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 4. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia.
 5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 6 poniżej.
 6. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.§ 10. DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówione w Sklepie Towary na zasadach automatycznie generowanych przez Koszyk są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski. Dostawa za granicę jest możliwa tylko po indywidualnym kontakcie i uzgodnieniu warunków
 2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 4. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do Biura Obsługi Klienta (telefonicznie lub mailowo) do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu „W realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Twoje zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta.
 5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi 2 dni robocze (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy), z wyjątkiem Towarów o oznaczonym inaczej czasie dostawy. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku Towarów oznaczonych jako Zapowiedzi liczony jest od momentu pojawienia się Zapowiedzi w sprzedaży. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika, który jest zależny od wybranej formy przesyłki i zasad dostarczania przesyłek przez przewoźnika.
 6. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 7. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są na stronie „Płatności i dostawy” pod adresem https://www.ibg.pl/content/13-platnosci-i-dostawy oraz w ramach formularza Zamówienia.
 8. Klient powinien zweryfikować w obecności kuriera stan przesyłki zawierającej Towary. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania konieczne jest sporządzenie protokołu szkody – może to ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta) pod linkiem WZOR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy np. wysłanie oświadczenia na adres e-mail biuro@ibg.pl z potwierdzeniem odbioru.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: IBG Jacek Głębocki, al. 1 Maja 77 lok. 1 , 90-755 Łódź. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (faktura dostępna jest w Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień).
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Zwracane Towary należy odesłać na adres: IBG Jacek Głębocki, al. 1 Maja 77 lok. 1 , 90-755 Łódź
 10. Klient ma prawo anulować zamówienie w całości dopóty, dopóki zamówione produkty nie zostały skierowane do zapakowania i wysyłki. Należy w tym celu poinformować Sklep elektronicznie na stronie Serwisu, telefonicznie pod numerem +48 602 45 55 33 lub niezwłocznie wysłać odpowiednią informację pod adres biuro@ibg.pl .
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  1. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;§ 12. REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi listem poleconym na adres: IBG Jacek Głębocki, al. 1 Maja 77 lok. 1 , 90-755 Łódź lub za pomocą wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru na adres: biuro@ibg.pl z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura dostępna jest w Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień).
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: IBG Jacek Głębocki, al. 1 Maja 77 lok. 1 , 90-755 Łódź.
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 11. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, Sklep zwróci Klientowi pieniądze w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 3. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 4. Wszystkie dane są przechowywane na serwerze chronionym. Dane Klientów nie są udostępniane, ani sprzedawane osobom trzecim. Na stronach Sklepu nie publikuje się żadnych spisów Klientów.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.14 § ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  2. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana danych teleadresowych Sprzedawcy.
 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.15 § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 4. Wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek itp.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 5. Zabrania się zamieszczania treści bezprawnych np. w komentarzach, opiniach o produkcie. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, wulgarnych, nielicujących z dobrymi obyczajami i naruszających dobro osób trzecich. Zakazuje się również publikowania linków do reklam i o charakterze spamu.
 6. Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników o każdej zmianie regulaminu na 14 dni przed planowaną zmianą. Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
Akceptuj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji  Kliknij Tutaj